ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ÀÝïñ³ÝÇ ²ñï³¹ñáõÃÛáõÝ ²ß˳ï³ÝùÝ»ñ

  

γËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÁ` å³ïñ³ëïí³Í äìø (åáÉÇíÇÝÇÉ ùÉáñǹ) ÑáõÙùÇó, ݳ˳ï»ëí³Í »Ý ³é³ëï³ÕÝ»ñÇ ¨ å³ï»ñÇ »ñ»ë³å³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ¶áõݳÛÇÝ É³ÛÝ ï»ë³Ï³ÝÇÝ ¨ ã³÷»ñÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳ׳Ëáñ¹ÇÝ Ï³ï³ñ»É Çñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ:

            γËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë Ý»ñùÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ¹³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ÊáñÑáõñ¹ ãÇ ïñíáõÙ û·ï³·áñÍ»É ³ñ¨Ç áõÕÇÕ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ ï³Ï:


               


γËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÁ ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ëï³Ý¹³ñï ã³÷ë»ñáí.     

     Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ³ñï³¹ñíáõÙ »Ý ݳ¨ Ýñ³Ýó ѳٳñ ݳ˳ï»ëí³Í Ïó³Ù³ë»ñ, áñáÝó ëï³Ý¹³ñï »ñϳñáõÃÛáõÝÁ 3 Ù ¿, ÇëÏ ·áõݳÛÇÝ ï»ë³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ϳËáíÇ ³é³ëï³ÕÝ»ñÇ ·áõݳÛÇÝ ï»ë³Ï³ÝáõÝ:

 

                    

                           

                                                  

ÐÐ, 0007, ù. ºñ¨³Ý, ²ñß³ÏáõÝÛ³ó åáÕáï³ 254

лé.ª + (37410) 442219, +(37410) 442212

ü³ùëª +(37410) 442202

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URL: www.mmm.am

Copyright 2012 ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. © MMM Co LTD