ԿՈՅՈՒՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Print 

ÞÝáñÑÇí ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¨ ٻͳù³Ý³Ï Ñáëù³·Í»ñÇ Ñ³·»óí³ÍáõÃ۳ݪ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³Ûëûñ ϳñáÕ³ó»É ¿ ½³ñÏ ï³É åɳëïÙ³ë» ÏáÛáõÕ³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: